Simpozij Glasba in manjšine: (trans)kulturne dinamike v Sloveniji po letu 1991 / Music and Minorities: (Trans)Cultural Dynamics in Slovenia after 1991. Ljubljana, 27. – 28. 8. 2020

Minulo je natančno dvajset let od 1. simpozija Študijske skupine za glasbo in manjšineMednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Ljubljani, ki je zaznamoval začeteksistematičnega etnomuzikološkega študija manjšinskih problematik v svetovnem merilu.Sledili so bienalni simpoziji na Poljskem, na Hrvaškem, v Bolgariji, na Češkem, v Vietnamu, vIzraelu, na Japonskem, v Franciji in v Avstriji. Med najnovejše dosežke, ki potrjujejomednarodno prepoznavnost tega študijskega področja vsekakor sodi zagon Raziskovalnegacentra za študij glasb manjšin (MMRC) na Dunaju pod vodstvom tamkajšnje profesoriceUrsule Hemetek, dobitnice prestižne Wittgensteinove nagrade prav za etnomuzikološkištudij manjšinskih skupnosti in posameznikov.Na Slovenskem z letom 2020 zaključujemo triletni raziskovalni projekt ARRSGlasba inetnične manjšine:( trans)kulturne dinamike v Slovenijipo letu 1991in ob tej priložnostiorganiziramo ta sklepni simpozij.V sklopu simpozija, ki se bo dopolnjeval s koncertnimidogodki v sklopu festivala Noči v stari Ljubljani, bomo analizirali tako teoretične inmetodološke vidike študijskega področja glasb manjšin v minulih dveh desetletjih, kot tudidinamike sprememb v slovenskem okolju po osamostojitvi leta 1991. Vstrnjeni obliki bomopredstavili prispevke za zaključni projektni zbornik.Posebej velja opozoriti napetkovookroglo mizo. Spregovorili bodo glasbeniki, rojenivrazličnih delih sveta, kiso siv Slovenijiustvarili ali si še ustvarjajonov dom. Kako oni gledajona vprašanja "manjšinskosti"? Ali percepcije večinskega prebivalstvain priložnosti zasodelovanjevplivajo na občutenje njihovih identitet ter na njihove glasbene izbire inodločitve?Organizatorji dogodka so Oddelek za muzikologijo FF UL, Glasbenonarodopisni inštitut ZRCSAZU,Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija ter Imago Sloveniae.Prof. dr.Svanibor Pettan

18. 8. 2020

Two decades have passed sincethe 1st symposium of the Study Group on Music andMinorities of the International Council for Traditional Music (ICTM) took place in Ljubljana,tracing the systematic ethnomusicological research of minority issues on a global scale. AfterLjubljana in 2000, biennial symposia were organized in Poland, Croatia, Bulgaria, Czechia,Vietnam, Israel, Japan, France, and Austria. One of the most recent markers of theinternational recognition of this study field is the Music and Minorities Research Center(MMRC) inVienna under the leadership of Professor Ursula Hemetek, winner of theprestigious Wittgenstein Award for her ethnomusicological studies of minority communitiesand individuals.In Slovenia, we are involved in a three-year research project titled Musicand EthnicMinorities: (Trans)cultural Dynamics in Slovenia after 1991, supported by the SlovenianResearch Agency. This symposium counts to the final parts of the project. Within thesymposium, which will be complemented by concert events of the Nights in Old LjubljanaTown festival, we will discuss both theoretical and methodological aspects of the study ofminority music in the past two decades, and the dynamics of their changes in Slovenia afterindependence in 1991. The articles resulting from the symposium presentations will bepublished in a special volume later in 2020.Special attention should be paid to Friday's roundtable. Musicians born in different parts oftheworld who created theirnew homes in Slovenia will share their experiences. How dotheyview “minority” issues? Do the perceptions of the majority population and opportunities forinteractions affect their senses of identity and their musical choices and decisions?The organizers are the Department of Musicologyof the University of Ljubljana’s Faculty ofArts, ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology, Cultural and Ethnomusicological Society FolkSlovenia, and Imago Sloveniae.Prof. Dr. Svanibor Pettan, 18 August 2020

Vabilo na zagonski posvet. Ljubljana, 19. 10. 2017.

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani,
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in
Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU
 
prijazno vabimo na zagonski posvet ob začetku raziskovalnega projekta »Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991«,
 

»ALI SLIŠIMO GLASBE MANJŠIN?«

 
Veseli bomo vaše navzočnosti v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 13. uri v Atriju ZRC.
 
Na posvetu bomo odprli vprašanja o glasbenih praksah kot izrazu drugačnosti, kolektivne identitete, kot možnosti integracije, upora in drugih oblik izražanja. Na eni strani želimo o glasbi manjšin kot prostoru izražanja identitet(e) spregovoriti s posamezniki, na drugi strani pa s predstavniki skupinskega (društvenega) delovanja. Ker so manjšinska vprašanja ključno vezana na odnos z večino, bo posvet temeljil na odnosu glasbe in identitete v času pred in po osamosvojitvi Slovenije in pri tem upošteval vlogo kulturne politike za glasbe manjšin v okviru delovanja različnih inštitucij.
 
Vabimo vas, da prispevate svoje izkušnje in poglede na predlagane teme.
 
Prof. dr. Svanibor Pettan (vodja projekta), doc. dr. Ana Hofman, dr. Mojca Kovačič, doc. dr. Drago Kunej, prof. dr. Leon Stefanija, dr. Urša Šivic in prof. dr. Jernej Weiss
 
Raziskovalni projekt J6-8261 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
Vabilo v urejevalniku besedilnem urejevalniku (.rtf).