Simpozij Glasba in manjšine: (trans)kulturne dinamike v Sloveniji po letu 1991 / Music and Minorities: (Trans)Cultural Dynamics in Slovenia after 1991. Ljubljana, 27. – 28. 8. 2020

Minulo je natančno dvajset let od 1. simpozija Študijske skupine za glasbo in manjšineMednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (ICTM) v Ljubljani, ki je zaznamoval začeteksistematičnega etnomuzikološkega študija manjšinskih problematik v svetovnem merilu.Sledili so bienalni simpoziji na Poljskem, na Hrvaškem, v Bolgariji, na Češkem, v Vietnamu, vIzraelu, na Japonskem, v Franciji in v Avstriji. Med najnovejše dosežke, ki potrjujejomednarodno prepoznavnost tega študijskega področja vsekakor sodi zagon Raziskovalnegacentra za študij glasb manjšin (MMRC) na Dunaju pod vodstvom tamkajšnje profesoriceUrsule Hemetek, dobitnice prestižne Wittgensteinove nagrade prav za etnomuzikološkištudij manjšinskih skupnosti in posameznikov.Na Slovenskem z letom 2020 zaključujemo triletni raziskovalni projekt ARRSGlasba inetnične manjšine:( trans)kulturne dinamike v Slovenijipo letu 1991in ob tej priložnostiorganiziramo ta sklepni simpozij.V sklopu simpozija, ki se bo dopolnjeval s koncertnimidogodki v sklopu festivala Noči v stari Ljubljani, bomo analizirali tako teoretične inmetodološke vidike študijskega področja glasb manjšin v minulih dveh desetletjih, kot tudidinamike sprememb v slovenskem okolju po osamostojitvi leta 1991. Vstrnjeni obliki bomopredstavili prispevke za zaključni projektni zbornik.Posebej velja opozoriti napetkovookroglo mizo. Spregovorili bodo glasbeniki, rojenivrazličnih delih sveta, kiso siv Slovenijiustvarili ali si še ustvarjajonov dom. Kako oni gledajona vprašanja "manjšinskosti"? Ali percepcije večinskega prebivalstvain priložnosti zasodelovanjevplivajo na občutenje njihovih identitet ter na njihove glasbene izbire inodločitve?Organizatorji dogodka so Oddelek za muzikologijo FF UL, Glasbenonarodopisni inštitut ZRCSAZU,Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija ter Imago Sloveniae.Prof. dr.Svanibor Pettan

18. 8. 2020

Two decades have passed sincethe 1st symposium of the Study Group on Music andMinorities of the International Council for Traditional Music (ICTM) took place in Ljubljana,tracing the systematic ethnomusicological research of minority issues on a global scale. AfterLjubljana in 2000, biennial symposia were organized in Poland, Croatia, Bulgaria, Czechia,Vietnam, Israel, Japan, France, and Austria. One of the most recent markers of theinternational recognition of this study field is the Music and Minorities Research Center(MMRC) inVienna under the leadership of Professor Ursula Hemetek, winner of theprestigious Wittgenstein Award for her ethnomusicological studies of minority communitiesand individuals.In Slovenia, we are involved in a three-year research project titled Musicand EthnicMinorities: (Trans)cultural Dynamics in Slovenia after 1991, supported by the SlovenianResearch Agency. This symposium counts to the final parts of the project. Within thesymposium, which will be complemented by concert events of the Nights in Old LjubljanaTown festival, we will discuss both theoretical and methodological aspects of the study ofminority music in the past two decades, and the dynamics of their changes in Slovenia afterindependence in 1991. The articles resulting from the symposium presentations will bepublished in a special volume later in 2020.Special attention should be paid to Friday's roundtable. Musicians born in different parts oftheworld who created theirnew homes in Slovenia will share their experiences. How dotheyview “minority” issues? Do the perceptions of the majority population and opportunities forinteractions affect their senses of identity and their musical choices and decisions?The organizers are the Department of Musicologyof the University of Ljubljana’s Faculty ofArts, ZRC SAZU Institute of Ethnomusicology, Cultural and Ethnomusicological Society FolkSlovenia, and Imago Sloveniae.Prof. Dr. Svanibor Pettan, 18 August 2020

Simpozij Zvok, pesem, političnost / Sound, Songs, and Politics. Ljubljana, 29. – 31. 8. 2019.

When: 29. 8. 2019 ob * at 9:00 do * till 31. 8 2019 ob * at 13:00

Where: Gosposka ulica 13
 

Organizatorji * Organizers
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo 
KED Folk Slovenija
Imago Sloveniae
Inštitut za spominske in kulturne študije ZRC SAZU
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU

Opis
Description
 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Glasbenonarodopisni inštitut in Inštitut za kulturne in spominske študije), Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae ter KED Folk Slovenija z združenimi močmi organizirajo mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST, ki bo potekal v Ljubljani pod okriljem festivala Noči v stari Ljubljani od 29. do 31. avgusta.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Tokrat simpozij izpostavlja tri tematske sklope:
1. Pesemska jezikovna prepletanja kot izraz sobivanja ali konfliktnih razmer
2. Glasba, političnost in afekt
3. Glasba in transkulturne identifikacije.
The international symposium titled “Sounds, Songs, and Politics” will take place from 29th to 31st August 2019 in Ljubljana. The symposium is part of the annual international street festival “Nights in the Old Ljubljana Town”.
We invite you to join us. This year, the thematic foci are:
1. Lingual intertwinings in songs as an expression of coexistence and conflicts
2. Music, politics, and affect
3. Music and transcultural identifications

 

PROGRAM / CONFERENCE PROGRAMME

Četrtek / Thursday,

29. 8. 2019

 

9.00–9.30

REGISTRACIJA / REGISTRATION

9.30–11.00

UVODNI NAGOVORI IN VABLJENO PREDAVANJE / WELCOME SPEECHES AND KEYNOTE SPEAKER

Brandon LaBelle: Manjša akustika in svoboda poslušanja / Minor Acoustics and the Freedom to Listen

11.00–11.30

Odmor / Break

11.30–13.00

PANEL 1: Posamezni manjšinski glasbeniki: ključ za boljše razumevanje dinamike med manjšino in večino / Individual Minority Musicians: A Clue for Better Understanding of the Majority-Minority Dynamics

Svanibor Pettan: Etnomuzikologija posameznih manjšinskih glasbenikov: tri študije primerov iz Slovenije / Ethnomusicology of Individual Minority Musicians. Three Case Studies from Slovenia

Mojca Kovačič: Glasbene identifikacije – med etničnostjo in pragmatičnostjo / Music Identifications between Ethnicity and Pragmatism

Leon Stefanija: Analiza slavizmov v slovenski glasbi od leta 1918 naprej / Mapping Slavisms in Slovenian Music since 1918

Jernej Weiss: Vloga čeških glasbenikov v glasbeni kulturi na Slovenskem med obema svetovnima vojnama / The Role of Czech Musicians in Musical Culture of Slovenia Between the Two World Wars

13.00–14.30

Kosilo / Lunch

14.30–16.00

Maša Marty: Z glasbo proti domotožju – toda s katero? / With Music Against Homesickness. But With Which Music?

Mikaela Minga: Petje aromunske pesmi iz Drenove: kreativnost in ohranjanje / Performing The Aromanian Song of Drenova: Creativity and Preservation

Ebru Yazici: Naravni fenomen, interdisciplinarna perspektiva: večglasno alikvotno petje / A Natural Phenomenon, an Interdisciplinary Perspective: Polyphonic Overtone Singing

16.00–16.30

Odmor / Break

16.30–18.00

Fulvia Caruso: Strukturiranje novih pripadnosti, pisanje pesmi v italijanskih izrednih sprejemnih centrih / Structuring New Belongings, Composing Songs in Italian Extraordinary Reception Centres

Nuša Hauser: Inštitucionalizacija regionalnega pouka (zavičajna nastava) v Istrski županiji – projekt spodbude ali jabolko spora? / Institutionalization of Regional Education in the Istrian County – A Project to be Encouraged or an Object of Contention?

Maja Bjelica: Glasba alevitov v Turčiji: (dis)identifikacija in fluidnost / Music of the Alevis in Turkey: (Dis)identification and Fluidity

 

Koncerti / Concerts

   

Petek / Friday, 30. 8. 2019

 

9.00–11:00

PANEL 2: Glasba, afekt in politika na obrobju neoliberalizma / Sounds, Affect, and Politics in the Neoliberal Fringe

Alenka Bartulović: Sevdalinka, afektivne težnje in »intimne publike« / Sevdalinka, Affective Aspirations, and “Intimate Publics”

Mojca Kovačič: Prenos afekta in afektivne atmosfere pri skupinskem petju / Transmission of Affect and Affective Atmospheres in Collective Singing

Ana Hofman: Potencial afekta in zvočno politično delovanje / Affect's Promise and Sonic Political Agency

Tanja Petrović: Zvočni afekt in industrijske ruševine / Sonic Affect and Industrial Debris

Martin Pogačar: Temporalni objekti, omrežena telesa in afekt / Temporal Objects, Networked Bodies, and Affect

11.00–11.30

Odmor / Break

11.30–13.00

Ana Marković: V deželi lesketajočih se zvezd: analiza družbeno angažirane glasbe kot odziva na vstop Hrvaške v EU / In the Land of Sparkling Stars: Analysis of Socially Engaged Music as the Reaction to the Entry of Croatia to the EU

Svetozar Matejašev: Jahanje na valovih dadaističnih performansov: Euro Neuro in identitetna politika Evropske unije / Surfing on the Waves of Dadaistic Performances: Euro Neuro and Identity Politics of European Union

Božena Miljić: Montevizija + Beovizija = NO Evrovizija / Montevizija + Beovizija = NO Evrovizija

13.00–16.00

Izlet z ladjico po Ljubljanici s kosilom / Boat trip with lunch along the Ljubljanica river

16.00–17.30

Nina Dragičević: Emancipatorni potencial sonornosti in glasbe pri konstrukciji lezbičnih skupnosti / Emancipatory Potential of Sonority and Music in the Construction of Lesbian Communities

Tjaša Jakop: Besedila aktivističnih zborov v Sloveniji / Lyrics of the Activist Choirs in Slovenia

Mojca Piškor: Zvočnosti golega življenja: iskanje zvoka v pisnih pripovedih ženskih zapornic v političnih delovnih taboriščih na Grgurju in na Golem otoku / Auralities of Bare Life: Searching for Sound in Written Narratives of Women Prisoners of Political Labour Camps on the Islands Grgur and Goli

17.30–18.00

Odmor / Break

18.00–19.00

Irena Šentevska: Festival FESRAM in debata o zanič glasbi v Srbiji: slab okus kot politični upor / FESRAM and the Crap Music Debate in Serbia: Bad Taste as Political Resistance

Sonja Zdravkova Djeparoska: Glasba kot orodje aktivizma: študija primera iz Severne Makedonije / Music as a Tool of Activism: A Case Study from North Macedonia

 

Koncerti / Concerts

   

Sobota / Saturday,

31. 8. 2019

 

9.00–11:00

PANEL 3: Izzivi dvojezičnosti v pesmi in glasbi / Challenges of Bilingualism in Songs and Music

Marija Klobčar: Moč jezikov: večjezične pesmi Oswalda Wolkensteinskega / Reflecting the Power of Languages: Multilingual Songs of Oswald von Wolkenstein

Marjeta Pisk: Latinščina v slovenskih ljudskih pesmih / Latin Language in Slovenian Folk Singing?

Urša Šivic: Petje pri bogoslužju in pogrebih – prostori dvojezičnega prepletanja / Singing at the Liturgy and Funerals – the Spaces of Bilingual Intertwining

Anja Moric: Nemška? Slovenska? Večkulturna? – Kočevarska pesem / German? Slovenian? Multicultural? – Gottscheer Song

11.00–11.30

Odmor / Break

11.30–13.00

Julijana Lešić: Ohranjanje sefardskih pesmi v sodobnih balkanskih družbah / Preservation of Sephardic Songs in Contemporary Balkan Societies

Thomas McKean: Vključenost ali izključenost – latovščina škotskih potujočih skupnosti v ljudski glasbi / Inclusion or Exclusion – Scottish Traveller Cant in Folk Song

Tatjana Tomić: Addio Pola, himna vedno aktualne otožnosti ob slovesu in tihega odpora / “Addio Pola”, Hymn of Ever-current Parting Sorrow and Silent Resistance

   
 

Koncerti / Concerts

Vabilo na zagonski posvet. Ljubljana, 19. 10. 2017.

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani,
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in
Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU
 
prijazno vabimo na zagonski posvet ob začetku raziskovalnega projekta »Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991«,
 

»ALI SLIŠIMO GLASBE MANJŠIN?«

 
Veseli bomo vaše navzočnosti v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 13. uri v Atriju ZRC.
 
Na posvetu bomo odprli vprašanja o glasbenih praksah kot izrazu drugačnosti, kolektivne identitete, kot možnosti integracije, upora in drugih oblik izražanja. Na eni strani želimo o glasbi manjšin kot prostoru izražanja identitet(e) spregovoriti s posamezniki, na drugi strani pa s predstavniki skupinskega (društvenega) delovanja. Ker so manjšinska vprašanja ključno vezana na odnos z večino, bo posvet temeljil na odnosu glasbe in identitete v času pred in po osamosvojitvi Slovenije in pri tem upošteval vlogo kulturne politike za glasbe manjšin v okviru delovanja različnih inštitucij.
 
Vabimo vas, da prispevate svoje izkušnje in poglede na predlagane teme.
 
Prof. dr. Svanibor Pettan (vodja projekta), doc. dr. Ana Hofman, dr. Mojca Kovačič, doc. dr. Drago Kunej, prof. dr. Leon Stefanija, dr. Urša Šivic in prof. dr. Jernej Weiss
 
Raziskovalni projekt J6-8261 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
Vabilo v urejevalniku besedilnem urejevalniku (.rtf).