Simpozij Zvok, pesem, političnost / Sound, Songs, and Politics. Ljubljana, 29. – 31. 8. 2019.

When: 29. 8. 2019 ob * at 9:00 do * till 31. 8 2019 ob * at 13:00

Where: Gosposka ulica 13
 

Organizatorji * Organizers
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo 
KED Folk Slovenija
Imago Sloveniae
Inštitut za spominske in kulturne študije ZRC SAZU
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU

Opis
Description
 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Glasbenonarodopisni inštitut in Inštitut za kulturne in spominske študije), Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae ter KED Folk Slovenija z združenimi močmi organizirajo mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST, ki bo potekal v Ljubljani pod okriljem festivala Noči v stari Ljubljani od 29. do 31. avgusta.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Tokrat simpozij izpostavlja tri tematske sklope:
1. Pesemska jezikovna prepletanja kot izraz sobivanja ali konfliktnih razmer
2. Glasba, političnost in afekt
3. Glasba in transkulturne identifikacije.
The international symposium titled “Sounds, Songs, and Politics” will take place from 29th to 31st August 2019 in Ljubljana. The symposium is part of the annual international street festival “Nights in the Old Ljubljana Town”.
We invite you to join us. This year, the thematic foci are:
1. Lingual intertwinings in songs as an expression of coexistence and conflicts
2. Music, politics, and affect
3. Music and transcultural identifications

 

PROGRAM / CONFERENCE PROGRAMME

Četrtek / Thursday,

29. 8. 2019

 

9.00–9.30

REGISTRACIJA / REGISTRATION

9.30–11.00

UVODNI NAGOVORI IN VABLJENO PREDAVANJE / WELCOME SPEECHES AND KEYNOTE SPEAKER

Brandon LaBelle: Manjša akustika in svoboda poslušanja / Minor Acoustics and the Freedom to Listen

11.00–11.30

Odmor / Break

11.30–13.00

PANEL 1: Posamezni manjšinski glasbeniki: ključ za boljše razumevanje dinamike med manjšino in večino / Individual Minority Musicians: A Clue for Better Understanding of the Majority-Minority Dynamics

Svanibor Pettan: Etnomuzikologija posameznih manjšinskih glasbenikov: tri študije primerov iz Slovenije / Ethnomusicology of Individual Minority Musicians. Three Case Studies from Slovenia

Mojca Kovačič: Glasbene identifikacije – med etničnostjo in pragmatičnostjo / Music Identifications between Ethnicity and Pragmatism

Leon Stefanija: Analiza slavizmov v slovenski glasbi od leta 1918 naprej / Mapping Slavisms in Slovenian Music since 1918

Jernej Weiss: Vloga čeških glasbenikov v glasbeni kulturi na Slovenskem med obema svetovnima vojnama / The Role of Czech Musicians in Musical Culture of Slovenia Between the Two World Wars

13.00–14.30

Kosilo / Lunch

14.30–16.00

Maša Marty: Z glasbo proti domotožju – toda s katero? / With Music Against Homesickness. But With Which Music?

Mikaela Minga: Petje aromunske pesmi iz Drenove: kreativnost in ohranjanje / Performing The Aromanian Song of Drenova: Creativity and Preservation

Ebru Yazici: Naravni fenomen, interdisciplinarna perspektiva: večglasno alikvotno petje / A Natural Phenomenon, an Interdisciplinary Perspective: Polyphonic Overtone Singing

16.00–16.30

Odmor / Break

16.30–18.00

Fulvia Caruso: Strukturiranje novih pripadnosti, pisanje pesmi v italijanskih izrednih sprejemnih centrih / Structuring New Belongings, Composing Songs in Italian Extraordinary Reception Centres

Nuša Hauser: Inštitucionalizacija regionalnega pouka (zavičajna nastava) v Istrski županiji – projekt spodbude ali jabolko spora? / Institutionalization of Regional Education in the Istrian County – A Project to be Encouraged or an Object of Contention?

Maja Bjelica: Glasba alevitov v Turčiji: (dis)identifikacija in fluidnost / Music of the Alevis in Turkey: (Dis)identification and Fluidity

 

Koncerti / Concerts

   

Petek / Friday, 30. 8. 2019

 

9.00–11:00

PANEL 2: Glasba, afekt in politika na obrobju neoliberalizma / Sounds, Affect, and Politics in the Neoliberal Fringe

Alenka Bartulović: Sevdalinka, afektivne težnje in »intimne publike« / Sevdalinka, Affective Aspirations, and “Intimate Publics”

Mojca Kovačič: Prenos afekta in afektivne atmosfere pri skupinskem petju / Transmission of Affect and Affective Atmospheres in Collective Singing

Ana Hofman: Potencial afekta in zvočno politično delovanje / Affect's Promise and Sonic Political Agency

Tanja Petrović: Zvočni afekt in industrijske ruševine / Sonic Affect and Industrial Debris

Martin Pogačar: Temporalni objekti, omrežena telesa in afekt / Temporal Objects, Networked Bodies, and Affect

11.00–11.30

Odmor / Break

11.30–13.00

Ana Marković: V deželi lesketajočih se zvezd: analiza družbeno angažirane glasbe kot odziva na vstop Hrvaške v EU / In the Land of Sparkling Stars: Analysis of Socially Engaged Music as the Reaction to the Entry of Croatia to the EU

Svetozar Matejašev: Jahanje na valovih dadaističnih performansov: Euro Neuro in identitetna politika Evropske unije / Surfing on the Waves of Dadaistic Performances: Euro Neuro and Identity Politics of European Union

Božena Miljić: Montevizija + Beovizija = NO Evrovizija / Montevizija + Beovizija = NO Evrovizija

13.00–16.00

Izlet z ladjico po Ljubljanici s kosilom / Boat trip with lunch along the Ljubljanica river

16.00–17.30

Nina Dragičević: Emancipatorni potencial sonornosti in glasbe pri konstrukciji lezbičnih skupnosti / Emancipatory Potential of Sonority and Music in the Construction of Lesbian Communities

Tjaša Jakop: Besedila aktivističnih zborov v Sloveniji / Lyrics of the Activist Choirs in Slovenia

Mojca Piškor: Zvočnosti golega življenja: iskanje zvoka v pisnih pripovedih ženskih zapornic v političnih delovnih taboriščih na Grgurju in na Golem otoku / Auralities of Bare Life: Searching for Sound in Written Narratives of Women Prisoners of Political Labour Camps on the Islands Grgur and Goli

17.30–18.00

Odmor / Break

18.00–19.00

Irena Šentevska: Festival FESRAM in debata o zanič glasbi v Srbiji: slab okus kot politični upor / FESRAM and the Crap Music Debate in Serbia: Bad Taste as Political Resistance

Sonja Zdravkova Djeparoska: Glasba kot orodje aktivizma: študija primera iz Severne Makedonije / Music as a Tool of Activism: A Case Study from North Macedonia

 

Koncerti / Concerts

   

Sobota / Saturday,

31. 8. 2019

 

9.00–11:00

PANEL 3: Izzivi dvojezičnosti v pesmi in glasbi / Challenges of Bilingualism in Songs and Music

Marija Klobčar: Moč jezikov: večjezične pesmi Oswalda Wolkensteinskega / Reflecting the Power of Languages: Multilingual Songs of Oswald von Wolkenstein

Marjeta Pisk: Latinščina v slovenskih ljudskih pesmih / Latin Language in Slovenian Folk Singing?

Urša Šivic: Petje pri bogoslužju in pogrebih – prostori dvojezičnega prepletanja / Singing at the Liturgy and Funerals – the Spaces of Bilingual Intertwining

Anja Moric: Nemška? Slovenska? Večkulturna? – Kočevarska pesem / German? Slovenian? Multicultural? – Gottscheer Song

11.00–11.30

Odmor / Break

11.30–13.00

Julijana Lešić: Ohranjanje sefardskih pesmi v sodobnih balkanskih družbah / Preservation of Sephardic Songs in Contemporary Balkan Societies

Thomas McKean: Vključenost ali izključenost – latovščina škotskih potujočih skupnosti v ljudski glasbi / Inclusion or Exclusion – Scottish Traveller Cant in Folk Song

Tatjana Tomić: Addio Pola, himna vedno aktualne otožnosti ob slovesu in tihega odpora / “Addio Pola”, Hymn of Ever-current Parting Sorrow and Silent Resistance

   
 

Koncerti / Concerts

Dodaj odgovor